Kontaktujte nás: +420 602 257 876 | radimersky@email.cz

Historický dům Zlatý jelen - Karlovy Vary

Dům Zlatý jelen - Goldener Hirsch - se nachází v samotném srdci historického centra Karlových Varů v bezprostřední blízkosti Vřídla a kolonády, naproti Městskému divadlu.

V roce 2015 byla zahájena rozsáhlejší rekonstrukce domu s cílem obnovit jej do původní podoby. Dům byl postaven kolem roku 1737 a je jednou z posledních dochovaných hrázděných staveb v centru Karlových Varů.

V rámci rekonstrukce by měla být obnovena původní sedlová střecha s hrázděným štítem orientovaným k řece Teplé, rovněž tak by mělo být odkryto a obnoveno původní hrázdění patra pod střechou. 

V roce 2016 proběhly práce na domě tj. II. etapa obnovy hrázdění a sedlové střechy za finanční podpory Karlovarského kraje. Ta spočívala v provedení nezbytných úprav stávajícího hrázdění a obnovení sedlové střechy do původní podoby. 

V roce 2017 byly nově vyzděny výplně hrázděných obvodových zdí po rekonstrukci prvků hrázdění. Byla provedena odborná oprava a repase stávajících špaletových oken celého domu. Do hrázděných štítů byla zhotovena nová dřevěná špaletová okna. To vše opět díky finanční podpoře Karlovarského kraje.

Rok 2018 - kompletní rekonstrukce fasády domu s využitím vápenné omítkové malty. Dále byly započaty práce na vyzdívání hrázděných štítů střechy tradičním způsobem tj. hliněný výmaz na dřevěné štípy. S financováním prací významně pomohl Karlovarský kraj.

Rok 2019 - dokončení 3 stran fasády domu včetně nátěru dřevěných prvků, dále dokončení výplní hrázděných štítu tradičním způsobem. Dostavba komína. Uvedené práce se podařilo realizovat opět díky podpoře Karlovarského kraje.

V roce 2020 byla, opět s finanční podporou Karlovarského kraje, provedena finální vrstva hliněných výplní štítů, tmelení a sanace všech spojů trámů hrázdění  včetně konečného nátěru a finální nátěr fasády vápennou barvou. Byla osazena nově zhotovená okna ve štítech a zrepasovány všechny stávající okenní rámy. Ke konci roku byla také realizována vápenná omítka na severozápadní stěně domu. 

Rok 2022 - byla provedena hydroizolace spodní části domu přiléhající ke komunikaci Luční Vrch, pokračuje zateplení hrázděných pater domu a půdního prostoru na přírodní bázi s použitím lehčených ručně míchaných hliněných směsí. Plášť střechy bude izolován ekologickou dřevovláknitou izolací.

             


V roce 2015 proběhly sanační práce na domě za finanční podpory Statutárního města Karlovy Vary.


 

Děkuji všem zúčastněným za podporu!

 

Martin Radimerský      Martin Radimersky